Xem Điểm Thi

RadDatePicker
Open the calendar popup.
Trang chủ » Lịch thi

Lịch thiTHÁNG NGÀY THI
THỜI GIAN THI
ĐỊA ĐIỂM THI
 SÁNG CHIỀU
1 11/01/2020 Thứ bảy 07:30 - 12:00   TTKT&ĐGCLĐT
2 15/02/2020 Thứ bảy
07:30 - 12:00
TTKT&ĐGCLĐT
29/02/2020  Thứ bảy  07:30 - 12:00    TTKT&ĐGCLĐT 
3  14/03/2020 Thứ bảy 07:30 - 12:00    TTKT&ĐGCLĐT
21/03/2020 Thứ bảy
07:30 - 12:00
   ĐH Kinh tế - Luật
28/03/2020   Thứ bảy  07:30 - 12:00   TTKT&ĐGCLĐT
4 11/04/2020 Thứ bảy 07:30 - 12:00
   TTKT&ĐGCLĐT
18/04/2020 Thứ bảy 07:30 - 12:00   ĐH Kinh tế - Luật
25/04/2020   Thứ bảy 07:30 - 12:00
  TTKT&ĐGCLĐT 
5
09/05/2020 Thứ bảy  07:30 - 12:00 13:00 - 18:00   TTKT&ĐGCLĐT
10/05/2020 Chủ Nhật 07:30 - 12:00 13:00 - 18:00   TTKT&ĐGCLĐT
16/05/2020   Thứ bảy 07:30 - 12:00     TTKT&ĐGCLĐT 
23/05/2020   Thứ bảy 07:30 - 12:00     TTKT&ĐGCLĐT
30&31/05/2020  Thứ bảy - CN  07:30 - 12:00     TTKT&ĐGCLĐT & ĐH KHTN
 6 06/06/2020
Thứ bảy
07:30 - 12:00    TTKT&ĐGCLĐT
 20/06/2020  Thứ bảy 07:30 - 12:00     TTKT&ĐGCLĐT
7
04/07/2020 Thứ bảy 07:30 - 12:00   TTKT&ĐGCLĐT
18/07/2020  Thứ bảy 07:30 - 12:00    TTKT&ĐGCLĐT
8
01&02/08/2020 Thứ bảy
07:30 - 12:00   TTKT&ĐGCLĐT & ĐH KHTN
15/08/2020 Thứ bảy 07:30 - 12:00   TTKT&ĐGCLĐT
29/08/2020   Thứ bảy 07:30 - 12:00    TTKT&ĐGCLĐT 
9
12/09/2020 Thứ bảy
07:30 - 12:00   TTKT&ĐGCLĐT
13/09/2020  Chủ Nhật 07:30 - 12:00
  Trường ĐH Kinh tế - Luật
19&20/09/2020  Thứ bảy 07:30 - 12:00   Trường ĐH An Giang
26/09/2020  Thứ bảy 07:30 - 12:00     TTKT&ĐGCLĐT
10 10/10/2020 Thứ bảy 07:30 - 12:00   TTKT&ĐGCLĐT
17/10/2020 Thứ bảy
07:30 - 12:00   ĐH KT-L
24/10/2020  Thứ bảy 07:30 - 12:00   TTKT&ĐGCLĐT 
11 07/11/2020 Thứ bảy 07:30 - 12:00   TTKT&ĐGCLĐT
14/11/2020 Thứ bảy 07:30 - 12:00   ĐH Kinh tế - Luật
21/11/2020 Thứ bảy 07:30 - 12:00   TTKT&ĐGCLĐT 
12 05/12/2020 Thứ bảy 07:30 - 12:00   TTKT&ĐGCLĐT
12/12/2020 Thứ bảy 07:30 - 12:00   ĐH KT-L
19/12/2020  Thứ bảy 07:30 - 12:00   TTKT&ĐGCLĐT

Lưu ý:
  • Thí sinh đăng ký thi tại TTKTTA nhận Phiếu báo danh ngay khi đăng ký.
  • Thí sinh đăng ký thi tại các địa điểm thi sẽ nhận Phiếu báo danh theo thông báo của địa điểm nơi thí sinh đăng ký dự thi.