Xem Điểm Thi

RadDatePicker
Open the calendar popup.
Trang chủ » Lịch thi

Lịch thiTHÁNG NGÀY THI
THỜI GIAN THI
ĐỊA ĐIỂM THI
 SÁNG CHIỀU
1 03/01/2017  Thứ ba  08:00 - 12:00   ĐH CNTN (ĐGNL quá trình 2014) 
07/01/2017 Thứ bảy 08:00 - 12:00   ĐH KHXH-NV (ĐGNL quá trình 2014)
14/01/2017 Thứ bảy
08:00 - 12:00
   Trung tâm KTTA
2 18/02/2017 Thứ bảy
08:00 - 12:00
Trung tâm KTTA
3  04/03/2017 Thứ bảy 08:00 - 12:00    Trung tâm KTTA
18/03/2017 Thứ bảy
08:00 - 12:00
   Trung tâm KTTA
4 01/04/2017 Thứ bảy 08:00 - 12:00
   Trung tâm KTTA
08/04/2017
Thứ bảy
08:00 - 12:00   Đại học Công Nghệ Thông Tin
15/04/2017 Thứ bảy   08:00 - 12:00   Trung tâm KTTA
22/04/2017
Thứ bảy
08:00 - 12:00

Trung tâm KTTA
23/04/2017  Chủ Nhật 08:00 - 12:00    ĐH KHTN
5
13/05/2017
Thứ bảy 08:00 - 12:00    Trung tâm KTTA
27/05/2017 Thứ bảy 08:00 - 12:00    Trung tâm KTTA
 6 10/06/2017
Thứ bảy
08:00 - 12:00    Trung tâm KTTA + Kỳ thi đối sánh
24/06/2017
Thứ bảy
08:00 - 12:00    Trung tâm KTTA
7
08/07/2017 Thứ bảy
08:00 - 12:00    Trung tâm KTTA
22/07/2017 Thứ bảy
08:00 - 12:00   Trung tâm KTTA + ĐH KHTN
30/07/2017 Thứ bảy
08:00 - 12:00   ĐH Kinh Tế Luật (ĐGNL đầu vào K2016)
8
05/08/2017 Thứ bảy
08:00 - 12:00   Trung tâm KTTA
06/08/2017 Chủ Nhật   08:00 - 12:00   Trung Tâm Light – Tiền Giang 
19/08/2017
Thứ bảy
08:00 - 12:00   Trung tâm KTTA
9
09/09/2017 Thứ bảy
08:00 - 12:00   Trung tâm KTTA
16-17/09/2017   T7-CN 08:00 - 12:00     ĐH Kinh Tế Luật ĐGNL đầu vào K2017
23/09/2017 Thứ bảy
08:00 - 12:00   Trung tâm KTTA
 30/09/2017  Thứ bảy  08:00 - 12:00   ĐH KHXH-NV (4 kỹ năng-cấp chứng chỉ) 
10 07/10/2017
Thứ bảy
08:00 - 12:00   Trung tâm KTTA
21/10/2017 Thứ bảy
08:00 - 12:00   Trung tâm KTTA
29/10/2017  Thứ bảy  08:00 - 12:00    ĐH Bách Khoa
11 04/11/2017 Thứ bảy 08:00 - 12:00   Trung tâm KTTA + Ký thi đối sánh
18/11/2017 Thứ bảy 08:00 - 12:00   Trung tâm KTTA
 25/11/2017 Thứ bảy 08:00 - 12:00   Đại học Công Nghệ Thông Tin
12 02/12/2017  Thứ bảy  08:00 - 12:00   Trung tâm KTTA
10/12/2017  Chủ Nhật  08:00 - 12:00    Trung Tâm Light – Tiền Giang
16/12/2017 Thứ bảy  08:00 - 12:00   Trung tâm KTTA
30/12/2017 Thứ bảy 08:00 - 12:00    Trung tâm KTTA

Lưu ý:
  • Thí sinh đăng ký thi tại TTKTTA nhận Phiếu báo danh ngay khi đăng ký.
  • Thí sinh đăng ký thi tại các địa điểm thi nhận Phiếu báo danh theo thời gian quy định trên lịch thi.