Xem Điểm Thi

RadDatePicker
Open the calendar popup.
Trang chủ » Lịch thi

Lịch thiTHÁNG NGÀY THI
THỜI GIAN THI
ĐỊA ĐIỂM THI
 SÁNG CHIỀU
1 12/01/2019 Thứ bảy 07:30 - 12:00   TTKT&ĐGCLĐT
26/01/2019 Thứ bảy 07:30 - 12:00   TTKT&ĐGCLĐT
2 23/02/2019 Thứ bảy
07:30 - 12:00
TTKT&ĐGCLĐT
3  09/03/2019 Thứ bảy 07:30 - 12:00    TTKT&ĐGCLĐT
23/03/2019 Thứ bảy
07:30 - 12:00
   TTKT&ĐGCLĐT
30/03/2019   Thứ bảy  07:30 - 12:00   ĐH Kinh tế - Luật (ĐGNL quá trình) 
4 06/04/2019 Thứ bảy 07:30 - 12:00
   TTKT&ĐGCLĐT
20/04/2019 Thứ bảy 07:30 - 12:00   TTKT&ĐGCLĐT + ĐH KHTN
21/04/2019   Chủ Nhật 07:30 - 12:00
  ĐH KHTN 
27/04/2019   Thứ bảy 07:30 - 12:00
   ĐH KHXH&NV
5
04/05/2019 Thứ bảy  07:30 - 12:00    TTKT&ĐGCLĐT
11/05/2019 Thứ bảy 07:30 - 12:00    ĐH Kinh tế - Luật
18/05/2019   Thứ bảy 07:30 - 12:00     TTKT&ĐGCLĐT + Kỳ thi đối sánh
 6 01/06/2019
Thứ bảy
07:30 - 12:00    TTKT&ĐGCLĐT
08/06/2019
Thứ bảy
07:30 - 12:00    ĐH KT-L
15/06/2019 Thứ bảy 07:30 - 12:00    TTKT&ĐGCLĐT
 29/06/2019  Thứ bảy 07:30 - 12:00     TTKT&ĐGCLĐT
7
06&07/07/2019 Thứ bảy & CN
07:30 - 12:00    ĐH KHTN
13/07/2019  Thứ Bảy 07:30 - 12:00    TTKT&ĐGCLĐT
14/07/2019 Chủ Nhật 07:30 - 12:00   Trung tâm Anh ngữ LIGHT - Tiền Giang 
20/07/2019  Thứ bảy 07:30 - 12:00     ĐH KT-L
27/07/2019  Thứ bảy 07:30 - 12:00     TTKT&ĐGCLĐT
8
10/08/2019 Thứ bảy
07:30 - 12:00   TTKT&ĐGCLĐT
22&23/08/2019 Thứ Ba - Tư 07:30 - 18:00   ĐH KT-L (ĐGNL đầu vào K2019) dự kiến
24/08/2019   Thứ bảy 07:30 - 12:00    TTKT&ĐGCLĐT 
9
07/09/2019 Thứ bảy
07:30 - 12:00   TTKT&ĐGCLĐT
21/09/2019  Thứ bảy 07:30 - 12:00   TTKT&ĐGCLĐT
28/09/2019  Thứ bảy 07:30 - 12:00     ĐH KHXH&NV
10 05/10/2019 Thứ bảy 07:30 - 12:00   TTKT&ĐGCLĐT + kỳ thi đối sánh
12/10/2019 Thứ bảy
07:30 - 12:00   ĐH KT-L
19/10/2019  Thứ bảy 07:30 - 12:00   TTKT&ĐGCLĐT 
20/10/2019   Chủ Nhật  07:30 - 12:00    ĐH Bách Khoa (thi cấp CC)
27/10/2019   Chủ Nhật  07:30 - 12:00    ĐH Ba1ck Khoa (ĐGNL quá trình)
11 02/11/2019 Thứ bảy 07:30 - 12:00   TTKT&ĐGCLĐT
16/11/2019 Thứ bảy 07:30 - 12:00   TTKT&ĐGCLĐT
23/11/2019 Thứ bảy 07:30 - 12:00   ĐH KT-L 
30/11/2019   Thứ bảy  07:30 - 12:00   TTKT&ĐGCLĐT 
12 14/12/2019 Thứ bảy 07:30 - 12:00   TTKT&ĐGCLĐT
21/12/2019 Thứ bảy 07:30 - 12:00   ĐH KT-L
28/12/2019  Thứ bảy 07:30 - 12:00   TTKT&ĐGCLĐT

Lưu ý:
  • Thí sinh đăng ký thi tại TTKTTA nhận Phiếu báo danh ngay khi đăng ký.
  • Thí sinh đăng ký thi tại các địa điểm thi sẽ nhận Phiếu báo danh theo thông báo của địa điểm nơi thí sinh đăng ký dự thi.