Xem Điểm Thi

RadDatePicker
Open the calendar popup.
Trang chủ » Lịch thi

Lịch thiTHÁNG NGÀY THI
THỜI GIAN THI
ĐỊA ĐIỂM THI
 SÁNG CHIỀU
1 13/01/2018  Thứ bảy  08:00 - 12:00   Trung tâm KTTA
27/01/2018 Thứ bảy 08:00 - 12:00   Trung tâm KTTA
2 03/02/2018 Thứ bảy
08:00 - 12:00
Trung tâm KTTA
3  10/03/2018 Thứ bảy 08:00 - 12:00    Trung tâm KTTA
24/03/2018 Thứ bảy
08:00 - 12:00
   Trung tâm KTTA
4 07/04/2018 Thứ bảy 08:00 - 12:00
   Trung tâm KTTA
14-15/04/2018 Thứ bảy, CN  08:00 - 12:00   ĐH Kinh tế - Luật (ĐGNL đầu vào K2017)
21/04/2018
Thứ bảy
08:00 - 12:00

Trung tâm KTTA
5
05/05/2018
Thứ bảy 08:00 - 12:00    Trung tâm KTTA
19/05/2018 Thứ bảy 08:00 - 12:00    Trung Tâm KTTA + Kỳ thi đối sánh
 6 02/06/2018
Thứ bảy
08:00 - 12:00    Trung tâm KTTA + Kỳ thi đối sánh
24/06/2018
Thứ bảy
08:00 - 12:00    Trung tâm KTTA
30/06/2018   Thứ bảy 08:00 - 12:00     Trung tâm KTTA
7
14/07/2018 Thứ bảy
08:00 - 12:00    Trung tâm KTTA
28/07/2018 Thứ bảy
08:00 - 12:00   Trung tâm KTTA
8
11/08/2018 Thứ bảy
08:00 - 12:00   Trung tâm KTTA
25/08/2018 Thứ bảy  08:00 - 12:00   Trung tâm KTTA
9
08/09/2018 Thứ bảy
08:00 - 12:00   Trung tâm KTTA
22/09/2018   Thứ bảy 08:00 - 12:00    Trung tâm KTTA
10 06/10/2018
Thứ bảy
08:00 - 12:00   Trung tâm KTTA
20/10/2018 Thứ bảy
08:00 - 12:00   Trung tâm KTTA
11 03/11/2018 Thứ bảy 08:00 - 12:00   Trung tâm KTTA + Kỳ thi đối sánh
17/11/2018 Thứ bảy 08:00 - 12:00   Trung tâm KTTA
12 15/12/2018  Thứ bảy  08:00 - 12:00   Trung tâm KTTA
29/12/2018 Thứ bảy 08:00 - 12:00    Trung tâm KTTA

Lưu ý:
  • Thí sinh đăng ký thi tại TTKTTA nhận Phiếu báo danh ngay khi đăng ký.
  • Thí sinh đăng ký thi tại các địa điểm thi nhận Phiếu báo danh theo thời gian quy định trên lịch thi.