Xem Điểm Thi

RadDatePicker
Open the calendar popup.

Xem thông tin dự thi

RadDatePicker
Open the calendar popup.

Chức năng - nhiệm vụ - mục tiêu

Chức năng
  1. Tham mưu cho Ban Giám đốc Trung tâm trong công tác khảo thí tiếng Anh
  2. Là đơn vị chuyên trách về công tác khảo thí tiếng Anh của ĐHQG-HCM
Nhiệm vụ
  1. Xây dựng hệ thống đánh giá chuẩn hóa trình độ tiếng Anh theo khung CEFR và ngân hàng đề thi phục vụ cho toàn ĐHQG-HCM.
  2. Chủ trì và phối hợp tổ chức các kỳ thi chuẩn hóa ( trực tiếp tổ chức hoặc phối hợp với các cơ sở đào tạo có nhu cầu) nhằm đánh giá trình độ năng lực tiếng Anh của sinh viên theo các quy định của ĐHQG-HCM.
  3. Cấp và quản lý chứng chỉ/chứng nhận theo ủy quyền của Giám đốc
  4. Đào tạo đội ngũ cán bộ khảo thí tiếng Anh cho ĐHQG-HCM.
  5. Tham gia và hỗ trợ công tác khảo thí tiếng Anh, tư vấn xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá tiếng Anh cho các cơ sở giáo dục có nhu cầu.
  6. Phát triển hợp tác quốc tế và liên kết với các tổ chức khảo thí uy tín trên thế giới.
Mục tiêu
Với những chức năng và nhiệm vụ giao cho TTKTTA như trên, ĐHQG-HCM mong muốn xây dựng TTKTTA là một đơn vị khảo thí chuyên nghiệp, đảm trách công tác khảo thí tiếng Anh theo các chuẩn mực quốc tế cho cả nước và rộng hơn nữa là cho khu vực.